+31 (0) 53 434 02 88

Algemene voorwaarden

A. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van Alle verbintenissen tussen SunLife onderdeel van AHO BV gevestigd te Enschede, verder te noemen “ de verkoper" en zijn afnemers of opdrachtgever Verder te noemen “ de koper,welke ontstaan ingevolge, hetzij overeenkomst, hetzij de Wet.

2. Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen, strijdig met deze voorwaarden zijn voor de Verkoper slechts bindend, indien en voor zover deze door de verkoper schriftelijk en uit- drukkelijk zijn aanvaard.

3. Ingeval van gebleken strijdigheid van enige bepaling van deze voorwaarden met een wettelijk voorschrift zal de bepaling zodanig worden gelezen dat de strijdigheid wordt opgeheven Dan wel, indien zulks niet mogelijk blijkt buiten toepassing blijven onder handhaving van De overige bepalingen.

4. Indien ook de koper gebruik pleegt te maken van algemene voorwaarden, dan zullen Steeds de onderhavige algemene voorwaarden van de verkoper toepasselijk zijn met uit- Sluiting van alle door de verkoper gehanteerde bepalingen ongeacht of een daarin geregeld Onderwerp al dan niet tevens in de voorwaarden van de verkoper is geregeld.

B. Aanbod en aanvaarding

1. Alle aanbiedingen door de namens de verk oper gedaan, ook indien door een vertegen- woordiger en ongeacht of deze bevoegd was, tot levering van zaken of et verrichten van Diensten, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden her - Roepen.

2. Overeenkomsten komen tot stand door mondelinge of schriftelijke bevestiging door de Verkoper.

3. In het geval de verkoper de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd vormt het enkele Feit van de aflevering c.q. het verrichten van de dienst en ontvangst c.q. aanvaarding vol- doende bewijs van het bestaan en de datum van de overeenkomst.

4. In afwijking van het sub 2 bepaalde, komen overeenkomsten met betrekking tot meerdere afleveringen c.q. tot het meermalen verrichten van diensten slechts tot stand, indien zij door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

5. De verk oper heeft het recht een aanbod jegens een koper, die dat heeft aanvaard, mits binnen twee werkdagen na de aanvaarding, te herroepen, indien hij om hem moverende redenen de overeenkomst niet wenst aan te gaan. 6. Indien de koper een order plaatst met beding van enige prijs of voorwaarde die, al is het op enige ondergeschikt punt, afwijk t van het aanbod of het nader tussen partijen overeengekomen, zal de beoogde overeenkomst niet tot stand komen.

C. Prijsverhogingen

1. De verkoper heeft het recht alle hem ter zake van zijn onderneming door enige overheid opgelegde of veroorzaak te lasten en belastingen dan wel verhogingen daarvan met tenminste 10% (tien ten honderd), afgekondigd na het tot stand k omen van een overeenkomst, aan de koper door te berekenen.

2. Prijsverhogingen als sub 1 bedoeld geven de k oper het recht de overeenkomst te ontbinden , mits zulks geschiedt uiterlijk op de tweede werkdag na mededeling van de verkoper daaromtrent, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, het laatste onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging

D. Aflevering

1. De aflevering van zaken door de verkoper aan de koper vindt plaats op het tijdstip, waarop de gekochte bij de koper worden bezorgd dan wel op een tijdstip, waarop deze volgens overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, in het laatste geval ongeacht wie het vervoermiddel, waarin wordt verladen, ter beschikking stelt of de kosten van het vervoer draagt.

2. De koper verleent de verkoper het rechte te allen tijde een deelbare order in twee of meergedeelten af te leveren en die gedeelten terstond in rekening te brengen.

3. Verkochte zaken zijn vanaf het tijdstip van de aflevering voor risico van de koper, tenzijuitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Indien partijen tevoren en uitdrukkelijk, in afwijking van het sub 1. gestelde, zijn overeengekomen dat aflevering zal plaatsvinden op het bedrijf van de koper, dat zal laatstgenoemde zorg dragen en verkoper garanderen, dat de plaatsen, waar de verkoper de af te leveren zaken dient te lossen, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.

5. Overeengekomen aflevertermijnen zullen nimmer als fatale termijn kunnen worden aangemerkt.

6. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment, waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment, waarop deze volgens overeenkomst hem worden bezorgd.

7. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructie,noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper, die alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zal zijn.

8. Afgeleverde zaken worden in beginsel nimmer door de verkoper teruggenomen; ingeval om welke reden ook, de verkoper uitdrukkelijk aan de koper toestaat enige zaak te retourneren, zal deze steeds voor risico van de koper worden vervoerd en komen laad-, transport-, opslag- en verdere daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.

E. Reclame.

1. De koper dient de door hem gekochte zaak bij aflevering onverwijld te controleren dan wel te doen controleren voor wat betreft hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en andere hoedanigheden en eventuele verschillen onverwijld aan de verkoper te melden onder gelijktijdige verzending vaneen schriftelijke bevestiging.

2. In ieder geval zal beoordeling of de zaak beantwoordt aan hetgeen daaromtrent isovereengekomen plaatsvinden naar de toestand, waarin hij verkeert op het tijdstip van deaflevering.

3. Zaken, waaromtrent door de koper is gereclameerd zullen door deze ongebruikt op een daartoe geschikte plaats ter beschikking van de verkoper worden gehouden, aan wie bovendien prompt toegang zal worden verleend tot de plaats(en), waar de zaken zijn opgeslagen.

4. Indien de koper niet binnen de sub G.3 gestelde termijn heeft gereclameerd, de reclame niet schriftelijk heeft bevestigd dan wel het sub 3 gestelde niet nagekomen zal de koper geacht worden het afgeleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard.

F. Eigendomsvoorbehoud.

1. De eigendom van de door de verkoper aan de koper verkochte en geleverde zaken zal eerst op de koper overgaan, indien en zodra de koper al zijn verplichtingen jegens de verkoper uit hoofde van, hetzij alle tegenprestaties met betrekking tot de door de verkoper afgeleverde of af te leveren zaken of te verrichten of verrichte diensten , hetzij enige vordering wegens tekort schieten in de nakoming van enige zodanige overeenkomst, ten volle heeft voldaan.

2. Onder de verplichtingen als sub 1 bedoeld worden tevens verstaan alle schadevergoedingen,waaronder renten, boeten en kosten, welke de koper aan de verkoper verschuldigd is of wordt terzake van het niet dan wel niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van de verplichtingen.

3. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal, al zijn aanspraken op verzekeraars aan de verkoper te verpanden en de polis van deze verzekering aan de verkoper ter inzage te geven.

4. De koper mag door de verkoper afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud af te leveren.

5. Het is de koper verboden de door de verkoper afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of daarop enig ander recht te vestigen.

6. Indien de koper zijn verplichtingen als sub 3 en/of 4 bedoeld niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen, waartoe de koper verplicht is alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan door hem ten gunste van de verkoper een boete zal worden verbeurd ter grootte van 10% (tien ten honderd) van het door hem verschuldigde per dag.

7. Indien derden enig recht op onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht op de hoogte te stellen.

8. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper:

a. De vorderingen, die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de verkoper afgeleverde zaken, aan de verkoper te verpanden, bij gebreke waarvan hij de verkoper onherroepelijk machtigt zulks in zijn naam te doen.

b. De zaak, waarvan de afgeleverde zaak bestanddeel is geworden of waarmede de afgeleverde zaak is samengesmolten dan wel een nieuwe zaak heeft gevormd, aan de verkoper te verpanden, bij gebreke waarvan hij de verkoper onherroepelijk machtigt zulks in zijn naam te doen;

c. De onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken te merken als herkenbaar eigendom van de verkoper;

d. Op andere wijzen medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die de verkoper wil treffen ter bescherming van zijn eigendomsrecht en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

G. Aansprakelijkheid.

1 De verkoper zal, tenzij in geval van opzet of grove schuld zijnerzijds dan wel zijdens leidinggevende ondergeschikten, nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek van een afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in een hem door een derde aan hem afgeleverd gereed product of half fabrikaat.

2. In geval van aansprakelijkheid van de verkoper ter zake van enig gebrek, ontstaan tijdens enige handeling, welke verkoper heeft verricht of die aan hem kan worden toegerekend, zonder dat zich de omstandigheid als sub 1 genoemd voordoet, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, indien en voor zover die aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt; indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto-factuur waarde van de betreffende levering of verrichte dienst.

3. Op gebreken in de door de verkoper geleverde zaken of verrichte diensten dient de koper binnen twee werkdagen, nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze heeft kunnen constateren, doch uiterlijk binnen twee weken na aflevering jegens de verkoper een beroep te doen.

4. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van de verkoper ter zake van gebreken in afgeleverde zaken of verrichte diensten zal verjaren door verloop van een jaar na het tijdstip van aflevering.

5. De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, die het gevolg is van het handelen, de fouten of nalatigheden van personen die niet in dienst zijn, doch van wier diensten hij gebruik maakt, zal zijn beperkt overeenkomstig het sub 2 gestelde .

6. Indien een persoon als sub 5 bedoeld wordt aangesproken ter zake van schade, door hem toegebracht bij de uitvoering van een taak ten dienste van de verkoper, zal hij recht hebben zich te beroepen op iedere door de verkoper jegens diens wederpartij bedongen aansprakelijkheid beperking of – uitsluiting.

7. De verkoper zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door de koper geleden vervolgschade.

H. Ontbinding.

1. De bevoegdheid van de koper tot buitengerechtelijke ontbinding wegens tekortkoming van der verkoper wordt uitgesloten.

2. Een overeenkomst zal geacht worden van rechtswege te zijn ontvonden, indien en zodra de koper zonder goede gronden geweigerd heeft de verkochte zaken in ontvangst te nemen, onverminderd het recht van de verkoper op waarde- en schadevergoeding.

I. Schadevergoeding.

1. Onverminderd het recht tot schadevergoeding uit hoofde van tekortkoming in de nakoming daarvan zal de koper zijn gehouden aan de verkoper alle aanvullende schade te vergoeden, die deze heeft geleden terzake van tekortkoming door de koper.

2. Tot de schade als sub 1 behoort in ieder geval: -een rente over het niet betaalde gedeelte van vorderingen vanaf de dag van ingang van het kopersverzuim tot aan die der algehele voldoening tot een beloop van het geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank N.V., vermeerderd met de geldende door de banken in rekening gebrachte toeslagrente, alsmede met 3% (drie ten honderd)., zulks op jaarbasis,- alle kosten van invordering, waaronder begrepen de kosten van retourwissels, kwitanties, protesten, alsmede van naar het redelijk oordeel van de verkoper noodzakelijk buitengerechtelijk en gerechtelijk incasso, waartoe behoren de kosten van juridische bijstand.

J. Overgang van rechten.

Indien de verkoper jegens de koper enige garantie of ander recht met betrekking tot de verkochte zaak heeft of geacht wordt te hebben verleend, zal dat recht niet overgaan op degene, die die zaak, hetzij bewerkt, hetzij onbewerkt, onder bijzondere tittel van de koper verkrijgt.

K. Toerekening tekortkomingen.

1. Tot de tekortkomingen, waardoor de verkoper zijn verplichtingen niet kan nakomen, doch die hem niet kunnen worden toegerekend en die niet kunnen leiden tot schadevergoeding aan de koper, anders dan uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking, behoren:

a. Enige tekortkoming als onvermijdelijk gevolg van natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of –omstandigheden, oproer en ernstige ongeregeldheden.

b. Een tekortkoming als gevolg van: -stagnatie van de aanvoer van halffabrikaten of van gereed product dan wel de afvoer van gereed product door onvoorziene weersomstandigheden; -ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijke en/of tijdige nakoming in redelijkheid onmogelijk is; -staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van verkoper, diens leveranciers of van derden, van wiens diensten hij gebruik maakt; - schade aan bedrijfsmiddelen door brand, storm of van buiten komende onvoorziene oorzaken; -enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid.

Indien de verkoper na het tot stand komen van een overeenkomst op goede gronden meent dat de kredietwaardigheid van de koper onvoldoende is dan wel diens betalingen niet of niet binnen de geldende betalingstermijn geschieden, heeft hij het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, van de koper onmiddellijke betaling van dan wel zekerheidsstelling voor het verschuldigde te verlangen onder opschorting van zijn afleveringsplicht.